هفته وزن کالری که باید استفاده شود کالری مصرف شده و وزن اول صبح هر شنبه
اول 75 772  
دوم 74.07 762  امروز رسیدم.74.07....سی اردیبهشت
سوم 73.100 751  امروز صبح رسیدم.73.00.....یک اردیبهشت
چهارم 72.200 741  
پنجم 71.200 730  
ششم 70.300 720  
هفتم 69.400 710  
هشتم 68.400 699  
نهم 67.500 689  
دهم 66.600 678  
یازدهم 65.600 668  
دوازدهم 64.700 657  
سیزدهم 63.800 647  
چهاردهم 62.800 636  
پانزدهم 61.900 626  
شانزدهم 60 616  
هفدهم 59 605  
هجدهم 58 595  
نوزدهم 57 584  
بیستم 56 574  
بیست و یکم 55 563